นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า และไม่ต้องการสินค้าใหม่ ลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้ 100% ตามเงื่อนไขที่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนการขอคืนเงิน

ส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างมาให้เราผ่านทางช่องทาง facebook: พี่ชื่อเจฟ
 สำหรับลูกค้าบุคคล

  • ใบเสร็จการชำระเงิน หรือ หลักฐานในการชำระเงิน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

สำหรับลูกค้าองค์กร

  • ใบเสร็จการชำระเงิน หรือ หลักฐานในการชำระเงิน 1 ฉบับ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ (ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบริษัทของท่านในใบกำกับภาษีเท่านั้น)

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น
  • เงินจะถูกโอนคืนภายใน 7-14 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เอกสารครบถ้วน และถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้