• Hot
  • Top
  • New
0
vote

You have ... votes left in this category for this week!

ซื้อAudio book ไปแลัวไม่สามารถเปิดฟัง Audio book ได้ เนื่องจากไม่รู้วิธีการเปิดเข้าฟังว่าต้องทำอย่างไร ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ซื้อสินค้า Audio Book ไปแล้วไม่สามารถเปิดฟัง Audio Book ได้เนื่องจากไม่ทราบวิธีการเปิดเข้าฟังช่วยแนะนำด้วยค่ะ

0
vote

You have ... votes left in this category for this week!

ให้แก้ไขเรื่อง edit แผนประกัน และแสดงการจัดกลุ่มลูกค้า

1. ในหน้ารายการโทรทำนัด เมนู “แผนประกันที่จะนำเสนอ” ให้สามารถแก้ไขได้ หลังจากที่เราได้ทำการ บันทึกว่า เป็นรายการโทรทำนัดแล้ว
2. ในเมนู รายชื่อผู้มุ่งหวัง ถ้าสามารถเลือก criteria ในการ จัดกลุ่มลูกค้า ได้

1
votes

You have ... votes left in this category for this week!

ระบบบันทึก Custom Reminder ในกุนซือ

เพื่อใช้บันทึกโน้ต นัดหมายการทำงานที่ไม่เกี่ยวกับการนัดลูกค้า
เช่น
นัดประชุมทีม
นัดฝึกอบรม
ลงในกุนซือ

0
vote

You have ... votes left in this category for this week!

ระบบคัดกรองผู้มุ่งหวัง

ระบบให้ Score ผู้มุ่งหวัง
เมื่อตัวแทนกรอกรายละเอียดผู้มุ่งหวังลงไปในระบบแล้ว
ระบบจะช่วยประเมิณว่าผู้มุ่งหวังรายนี้ จะมี Score เท่าใด
เพื่อช่วยลำดับในการโทรทำนัดได้